Eureca – główne funkcje

EURECA oferuje ogromne możliwości w takich obszarach:

 • Analizy, Raportowanie i Wizualizacja Danych
 • Planowanie, Prognozowanie i Budżetowanie
 • Kalkulacje i rozliczenia
 • Zarządzanie projektami
 • Konsolidacja
 • Ewidencja wielowymiarowa dowolnych danych

 

< Wybierz pozycje z menu, aby dowiedzieć więcej

 

.

Poznaj zakres zastosowania systemu Eureca,
którego funkcjonalność obejmuje takie obszary jak:

 • Business Intelligence
 • Business Performance Management
 • Ewidencja Danych

Przekrojowa prezentacja funkcji i opcji uruchomienia Eureki

Planowanie

Każda firma podejmuje działania związane z realizacją strategii. To mogą być rutynowe działania jak i nowe inicjatywy. Niektóre z nich należą do kategorii „must be”, a inne „nice to have”. Ważne jest, aby na etapie planowania rocznego jak i potem miesięcznych/ kwartalnych prognoz móc szybko analizować różne scenariusze i widzieć wpływ poszczególnych działań na wyniki finansowe. W tradycyjnym planowaniu z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych jest niezwykle trudno zarządzać różnymi wariantami planistycznymi.

W systemie EURECA nie ma takich ograniczeń – wersja budżetu (scenariusz, wariant) jest jednym z wymiarów, który zawsze automatycznie tworzy się przy założeniu każdego planu i budżetu. Ciekawą funkcjonalnością jest również możliwość wprowadzania komentarzy na etapie planowania i budżetowania, które następnie są dostępne w analizach wielowymiarowych. Przykłady zastosowania: planowanie etatów, planowane rzeczowe projektów i zleceń, plan działań marketingowych.

Budzet-realizacja

Budżetowanie

W systemie EURECA można zbudować dowolny model budżetowy, dopasowany do strategii firmy i potrzeb zarządczych, a nie wyłącznie do tego jak wyglądają dane ewidencyjne.

To podejście jest inne wobec tego jakie najczęściej jest prezentowane w modułach systemu ERP, gdzie struktura budżetu wynika ze struktury bazy danych.

Budżety tworzone są w dowolnych wymiarach (np. MPK, koszt rodzajowy, projekt, region, oddział, handlowiec, produkt, pozycja sprawozdania finansowego) i opisywane są dowolnymi miarami (np. wartość, koszt jednostkowy, stawka, cena, ilość).

Model budżetowy jest zintegrowany z modelem planistycznym, dzięki czemu system wspomaga na etapie planowania celów, poprzez działania, budżety cząstkowe aż do budżetu całościowego. Model planistyczno-budżetowy może zakończyć się sprawozdaniami finansowymi i wskaźnikami, zarówno dla jednej spółki jak i całej grupy (sprawozdania skonsolidowane) w wielu różnych walutach.

Budżetowanie w systemie może się odbywać różnymi metodami: przyrostowo, od góry do dołu, od dołu do góry, w oparciu o wskaźniki czy normatywy. Planiści mogą korzystać zarówno z aplikacji desktop (controlling, analitycy), jak i przez przeglądarkę internetową czy Excel’a.

System EURECA wspomaga również w procesie tworzenia budżetu poprzez workflow i statusowanie (obsługa różnych statusów, dystrybucja formularzy budżetowych i alertów).

Analizy wielowymiarowe

Analizy wielowymiarowe oparte są na danych z kostek OLAP. Kostki zawierają zarówno dane liczbowe jak ilości, wartości, ceny, marże, koszty jednostkowe, ceny czy rabaty, a także informacje je opisujące (wymiary i cechy) np. region, produkt, MPK, działanie, składnik płacowy, perspektywa BSC.

Kostki OLAP mogą być utworzone zarówno we współpracy z IT (hurtownia danych i integracja z dowolnymi systemami ewidencyjnymi) jak i z poziomu samego systemu EURECA (kostka budżetowa, dowolna kostka zasilana danymi z Excela lub z formularzy).

Dane można analizować w kilku narzędziach za pomocą tabel i diagramów przestawnych, a także zapytań ad hoc. Bardzo ważną zaletą tego rozwiązania jest możliwość nie tylko analiz w wielu wymiarach, ale także udostępnianie takich analiz różnym odbiorcom wg uprawnień, które mogą być nadawane w oparciu o dowolne wymiary (np. dostęp dla odbiorcy do wszystkich danych dotyczących jego MPK czy oddziału typu sprzedaż, koszty, wynagrodzenia, czy też danych dotyczący całego procesu w organizacji np. etatyzacja czy zarządzanie projektem).

Dodatkową niezwykle użyteczną funkcją jest możliwość połączenia w analizach różnych obszarów np. przejście z analiz kosztów wynagrodzeń (dane z systemu FK) do szczegółów o składnikach płacowych (dane z systemu HR).

Raportowanie i wizualizacja danych

Raportowanie w systemie EURECA może odbywać się za pomocą dwóch narzędzi:

 • Kreator Analiz XL ENT daje możliwość zbudowania dowolnego raportu z poziomu użytkownika – tzw. self service bezpośrednio w skoroszycie Excel
 • Reporting Services – dowolne raporty zbudowane w tym narzędziu mogą być publikowanei przez przeglądarkę internetową jak i wysyłane mailem (w formacie Excel, pdf, tiff).

W raportach XL ENT użytkownik pracuje bezpośrednio w Excel’u i ma dostęp do bardzo ciekawych funkcjonalności jak choćby praca z parametrami (dzięki czemu wyświetlane są wyłącznie potrzebne informacje bez konieczności pobierania wszystkich danych do pliku), a także dodatkowych typów wykresów (analiza odchyleń i waterfall).

To narzędzie umożliwia raportowanie zgodnie z międzynarodowymi standardami wizualizacji, a także koncepcją „one page only” („one page reporting”). Dzięki tym funkcjom raporty XL ENT mogą być wykorzystywane również jako narzędzie do prezentacji (story telling).

Pulpity menedżerskie

Bardzo ważną funkcjonalnością systemu EURECA jest prezentacja informacji na pulpitach menedżerskich (kokpit, dashboard). Dane mogą przybrać formę zarówno tabeli, diagramu czy wskaźnika.

Istnieje możliwość zagłębiania się w informacje poprzez drill-down na wykresie jak i wyświetlenie szczegółów.

Na pulpicie możemy zamieścić również komentarz i informacje opisowe łącznie z obrazami (np. zdjęcie pracownika czy produktu).

Ewidencja danych źródłowych

Częstą bolączką w przedsiębiorstwach jest brak systemów rejestrujących dane dodatkowe, niezbędne do zarządzania. Każda firma musi posiadać system FK (u siebie lub na zewnątrz), HR czy Sprzedaż. Mogą to być zarówno niezależne ewidencje jak też moduły w ramach ERP. Dla menedżerów często dane z tych systemów nie są wystarczające do zarządzania. EURECA daje możliwość rejestracji dowolnych danych przez przeglądarkę internetową w ramach spójnej bazy danych np. ewidencja spotkań handlowców, raporty z wizyt, ewidencja szkoleń, oceny pracownicze, ewidencja umów czy ewidencja czasu pracy.

Konsolidacja

Obecnie wiele firm funkcjonuje w ramach grup kapitałowych. Dla spółki-córki to konieczność budżetowania wg ustalonych w grupie wytycznych oraz okresowego sporządzania sformalizowanych raportów dotyczących różnych aspektów rzeczowych i finansowych firmy.

Dla spółki-matki konieczna jest natomiast konsolidacja danych ze wszystkich spółek w celu spojrzenia na grupę jako na całość.

Z jednej strony jest to formalna konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie danych każdej ze spółek i zdefiniowanych korekt konsolidacyjnych.

Z drugiej strony takiej konsolidacji podlegają także dane zarządcze (planowane i wykonane).

Zbudowanie takiego modelu zawsze uzależnione jest od specyfiki organizacji i to właśnie umożliwiają różne funkcjonalności w ramach aplikacji Eureca (struktury budżetowe, mechanizmy przeliczeń wg kursów walutowych, formularze do wprowadzania korekt konsolidacyjnych, system uprawnień dla każdej spółki, automatyczny mechanizm raportowania danych, etc.).

Kalkulacje i alokacje

Niezwykle istotną funkcjonalnością systemu EURECA jest możliwość tworzenia różnych formuł obliczeniowych. Formuły wykorzystywane w takim modelu mogą być:

 • bardzo proste typu: cena x ilość = wartość
 • bardziej złożone np.: do wyliczenia wartości planu wynagrodzeń wg składników płacowych, planu amortyzacji
 • mocno zaawansowane do wyliczenia np.: taryf, marż retrospektywnych, rentowności produktów czy klientów z wykorzystaniem alokacji (np. wg ABC czy ABC TD).

Dzięki takiej funkcjonalności szybko można uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki jest koszt wytworzenia naszego produktu?
 • Ile kosztuje nas całościowa obsługa Klienta „X”?
 • Czy produkt „A” sprzedawany dla Klienta „X”, promowany w ramach kanału dystrybucji „1” jest rentowny? Co obniża tę rentowność, a co ją poprawia?
 • Jakie koszty pośrednie i w jakiej wartości powinny zostać doliczone do naszego produktu / usługi?
 • Jaką marżę uzyskujemy na projekcie?

Na takie pytania odpowiedzi nie udzieli tradycyjna ewidencja księgowa, bo nie do tego służy.